เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
"มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมข้างเคียงในหลักธรรม"