อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

1. ส่งเสริม  อุปถัมภ์  คุ้มครองดูแลพระศาสนา  และเผยแพร่พระพุทธศาสนา  แก่บุคคลเยาวชนและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว   และประชาคมโลก

2. ตรวจสอบและให้คำแนะนำแด่พระภิกษุสงฆ์ในการประพฤติปฏิบัติ

3 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4 รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหาร การปกครอง คณะสงฆ์

5 เสนอแนวทางการกำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

6 ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา

7 ดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

8 ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอ