คณะสงฆ์ธรรมยุต


คณะสงฆ์ธรรมยุต

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(อัมพร อมฺพโร ป.ธ.๖)

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร


เจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓


รองเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓


ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓


ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓


เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว

ว่าง

 เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว


เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว
รายชื่อวัดสัังกัดธรรมยุตนิกาย (จังหวัดสระแก้ว)


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,910