มติที่ ๖๖๑/๒๕๖๔ เรื่องกำหนดมาตราการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔

มติที่ ๖๖๑/๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ มติที่ ๒๕๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท นั้น เนื่องจากพิธีการถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน หรือการกรานกฐินเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งตามพุทธบัญญัติ และเป็นธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยในประเทศไทยได้มีพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐินมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากจะเดินทางไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ที่ตนศรัทธา หรือถวายผ้าพระกฐิน/กฐินแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดนั้น ๆ อันเป็นไปตามพุทธานุญาตให้พระภิกษุที่จำพรรษา ครบถ้วนไตรมาส ได้รับอานิสงส์ในการรับผ้ากฐิน ในช่วงระยะ ๑ เดือน หลังจากออกพรรษา คือ ตั้งแต่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปจนถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (วันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวนโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ในห้วงเวลาการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาให้ให้วัดทุกวัดดำเนินการ ดังนี้ ๑. การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด ๒. การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ ๒.๑ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ดังนี้ - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน ๒๕ คน - พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน ๕๐ คน - พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน ๑๐๐ คน ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตรต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ๒.๒ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ๑ เข็ม มาแล้ว สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ๒.๓ จำนวนพระสงฆ์ในพิธีให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี ๒.๔ ขอความร่วมมือให้งดพิธีสมโภชองค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน ๒.๕ กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองของผู้เข้าร่วมพิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ๒.๖ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่จัดพิธี ๒.๗ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี ๒.๘ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ๓. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ในพื้นที่นั้น ๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม


ไฟล์เอกสารประกอบ
มติที่ ๖๖๑/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,969