พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒ (๒๗ ก.พ. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ สนามสอบหนองกะพ้อ
ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร
ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นวันที่ ๒

ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล
แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง
ครั้งนี้

พระรัตนสราธิคุณ
เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
มอบหมายให้

พระสิริวุฒิเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

นายปริญญา โพธิสัตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
มอบหมายให้
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ
และประชาชนทุกหมู่เหล่า

ในการนี้
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
พร้อมด้วย
นางสาวเยาวภา สมมิตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโกเมน จันทเขต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโยธิน อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 ปฏิบัติหน้าที่พิธีสงฆ์และอำนวยความสะดวกในพิธี
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,922