มติที่ ๒๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

ไฟล์เอกสารประกอบ
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๕ มติที่ ๒๑ ๒๕๖๕.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,990