รายชื่อวัดสังกัดธรรมยุตนิกาย (จังหวัดสระแก้ว)


รายชื่อวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต
จังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว อำเภอจัังหวัดสระแก้ว
ตำบลจังหวัดสระแก้ว

มีจำนวนทั้งหมด ๙ วัด
ดังนี้


๑. วัดป่าอรัญวาสี
๒. วัดเขาลาน
๓. วัดป่าหนองเอี่ยน
๔. วัดซับสมบูรณ์
๕. วัดทับทิมสยาม ๐๕
๖. วัดเทพประทานพร
๗. วัดป่าธรรมวิเวก
๘. วัดป่าบ้านน้ำซํบ
๙. วัดป่าหนองผักแว่น 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,908