อำเภอเมืองสระแก้ว


อำเภอเมืองสระแก้ว


พระครูธำรงปริยัติคุณ
(สุพจน์ รตินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว


พระครูสถิตสีลาภรณ์
(สมหวัง ฐิตญาโณ ป.ธ.๓)
วัดศาลาลำดวน
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว รูปที่ ๑


รูป

พระครูนิมิตอินทโชติ
(ธงชัย อินฺทโชโต)
วัดรีนิมิตร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว รูปที่ ๒

-------------------------------------------------------

อำเภอเมืองสระแก้วแบ่งการปกครองระดับตำบล
จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ตำบลสงฆ์
ดังนี้


๑. ตำบลสระแก้ว
๒. ตำบลสระขวัญ เขต ๑
๓. ตำบลสระขวัญ เขต ๒
๔. ตำบลสระขวัญ เขต ๓
๕. ตำบลศาลาลำดวน เขต ๑
๖. ตำบลศาลาลำดวน เขต ๒
๗. ตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้่อง เขต ๑
๘. ตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้่อง เขต ๒
๙. ตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้่อง เขต ๓
๑๐. ตำบลบ้านแก้งโคกปี่ฆ้่อง เขต ๔
๑๑. ตำบลท่าแยก เขต ๑
๑๒. ตำบลท่าแยก เขต ๒
๑๓. ตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๑
๑๔. ตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๒
๑๕. ตำบลท่าเกษม - หนองบอน เขต ๓


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,900