การมอบประกาศตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ อำเภอ (อำเภอวัฒนานครและอำเภอวังน้ำเย็น)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

"พิธีมอบตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ จังหวัดสระแก้ว"
วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ วัดศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ 

ดังนี้

๑. พระครูวัฒนานครกิจ (ทองดำ ปญฺญาปทีโป ป.ธ.๔)

เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร

๒. พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ)

เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น

๓. พระมหาทวี วิสารโท ป.ธ.๓

รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร รูปที่ ๑ เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร

๔. พระครูภัทรกิจจานุการ (ทันยา สิริภทฺโท)

รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น เป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น

ในการนี้
นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

เป็นผู้อ่านประกาศตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๒ อำเภอ

และอำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์จนแล้วเสร็จพิธี

โดยมอบหมายให้
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเยาวภา สมมิตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
นายโยธิน อุตส่าห์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
และนางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เข้าร่วมอำนวยความสะดวกในพิธีดังกล่าวด้วย

โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,966