พิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา (ปิดทองผังลูกนิมิต) วัดหนองตะเคียนบอน (๒๙ มกราคม ๒๕๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. 
พิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา (ปิดทองผังลูกนิมิต) 
ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕
ณ วัดหนองตะเคียนบอน

ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

โดยมี
พระรัตนสราธิคุณ
เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วย
พระสิริวุฒิเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
พระครูวัฒนานครกิจ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
พระครูธำรงปริยัติคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พระครูศรีรัตน์สรกิจ
เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์
พระมหาคำ จนทฺโชโต
เจ้าคณะอำเภอคลองหาด
พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์
เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์
พระครูวาปีสังฆกิจ
เจ้าคณะอำเภอโคกสูง

พระครูวิสาลปุญญาภิรัต
เจ้าคณะอำเภอตาพระยา
พระครูสุตปััญญาวุธ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต 
เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
พระครูปัญญาธรรมานุยุต
รองเจ้าคณะอำเภอคลองหาด
พระครูภัทรกิจจานุการ
รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวัังน้ำเย็น

พระมหาทวี วิสารโท
รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
พระครูปลัดบุดดา ปัญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม

พระครูสมุห์มุนิน ฐานรโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง

และพระสมณศักดิ์ในเขตจังหวัดสระแก้ว
เข้าร่วมพิธี

ในการนี้
นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

โดยในพิธีนี้
นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย
นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
นายโยธิน อุตส่าห์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
และ
นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสระแก้ว
เข้าร่วมพิธีด้วยและอำนวยความสะดวกในพิธี
ด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ทั้งนี้
ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,912