วันรวมน้ำในกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสระแก้วประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

นำโดย

นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย

นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวเยาวภา สมมิตร

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโกเมน จันทเขต

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโยธิน อุตส่าห์

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวพีระกานต์ สิริวงษ์คุณาพร

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสระแก้วประจำปี ๒๕๖๕

โดยนำสิ่งของเข้าร่วมสมทบในงาน

วันรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดสระแก้วประจำปี ๒๕๖๕

ทั้งนี้

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

ได้ประสานขอความเมตตานุเคราะห์

จากคณะสงฆ์ในจังหวัดสระแก้ว

เพื่อร่วมกันนำปัจจัยและสิ่งของเข้าร่วมสมทบในครั้งนี้

รวมเป็นมูลค่าสิ่งของประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว

เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของในครั้งนี้

 

..................................................................................................................

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว

ที่ร่วมสมทบสิ่งของและปัจจัยในครั้งนี้

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

พระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว

พระครูวัฒนานครกิจ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร

พระมหาทวี วิสารโท รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร

พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ

พระครูวิสาลปุญญาภิรัต เจ้าคณะอำเภอตาพระยา

พระครูวาปีสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอโคกสูง

พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด

พระครูรัตนวรรณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น

พระครูภัทรกิจจานุการ รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น

พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์

พระครูศรีรัตน์สรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์

พระครูสมุห์ อำนาจ อคฺควํโส เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสระแก้ว (ธ)

พระครูบรรพตพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาฉกรรจ์

พระมหาหลอด รตนญาโณ เจ้าอาวาสวัดบึงพระราม

พระมหาวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดถ้ำไทรทอง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,970