"พิธีมอบตราตั้งคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒ เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น" และ "พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา" (๕ พ.ค. ๖๕)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว


วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น.


"พิธีมอบตราตั้งคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ภาค ๑๒

เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น

รองเจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น"

และ
"พิธีมอบ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา"


ณ วัดเขาป่าแก้ว
ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


โดยมี
พระราชเวที
เจ้าคณะภาค ๑๒
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้ง

เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ
และพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

จำนวน ๕ วัด ดังนี้


๑. วัดป่ากตัญญุตาราม
ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


๒. วัดโคกระกา
ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


๓. วัดไทยสามัคคี
ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


๔. วัดมะกอก
ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


๕. วัดคลองคันโท
ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ในการนี้
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

พร้อมด้วย

นายกฤษธิพงษ์ งามยิ้ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโกเมน จันทเขต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายโยธิน อุตส่าห์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ อุดมสุข นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวและปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกร
พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก
ในการประกอบพิธีการสงฆ์
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนเสร็จสิ้นพิธี


โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

************************


สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
เพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สระแก้ว | Facebook

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๒๐๒ - ๓


"พศ.ยุคใหม่ สุจริตโปร่งใส ร่วมใจสามัคคี"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,928