มติที่ ๗๐ / ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบงดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๕ มติที่ ๗๐ ๒๕๖๕.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 244,369